موشن گرافیک

استودیو نما > معنویات  > موشن گرافیک
موشن گرافیک

موشن گرافیک

موشن گرافیک

در چند دقیقه یک شاهکار درست کنید

 

 

مقدمه

ﭼﮕﻮﻧﻪ می ﺗﻮﺍن در عرصه تبلیغات، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ رﺍ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺍز ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﺬﺏ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮی مشتریان ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮل تبلیغاتی ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺼﺮی مشتریان رﺍ در ﺟﻬﺖ اهداف اقتصادی خود سوق داد؟؟؟

 

 

با محدودتر شدن تدریجی آپارتمانی، پاسخ نیاز به تحرک جسمی مخاطبان در پویایــی و تحرک  محیط زندگی، خانه ها و زندگی عناصر بصری طراحی شده در رسانه های جدید بروز می یابد.

ﺻﻨﻌﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮدآوری و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﺎدﺷﺪه، ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ۹۰ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ درﺻﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در آﺳﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ۹۰ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ را اﺑﺘﺪا در ژاﭘﻦ، ﺳﭙﺲ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﯾﻮان و اﮐﻨﻮن در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﺎﻟﺰی، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، وﯾﺘﻨﺎم، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰی و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزانﺗﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ: ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ: داﻧﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ و ﺻﻮت و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺧﺎص اﺳﺖ.

انیمیشن راه رفتن پسر

هشت فریم پیاده روی + یک استاتیک ایستاده

کارتون وکتور شخصیت / فریم جدا شده

 

موشن گرافیک یا گرافیک متحرک

طراحی گرافیک متحرک یا (Motion Graphic Design) تخصصی است که به لحاظ علمی، میان رشته ای محسوب شده و به نوعی ترکیبی از انیمیشن، گرافیک، ویدئو و حتی مهارت های برنامه نویسی است.

امروزه گرافیک علاوه بر عناصر بصری از حرکت به عنوان عامل مؤثری برای انتقال مفاهیم دیداری سود می جوید.

مخاطبین هدف و کاربرد موشن گرافیک

موشن گرافیک به سازمانها، شرکت ها، دولت ها، صاحبان تجارت، تولید کنندگان، برنامه سازان و بسیاری از افراد دیگر کمک می کند تا بتوانند اهداف، تفکرات، ایده ها، برنامه ها، محصولات، فیلم ها و حتی آموزش های خود رادر کوتاهترین زمان ممکن به مخاطب عرضه نمایند.

تیتراژ فیلم ها، تبلیغات و آگهی های تلویزیونی، معرفی برنامه های تلویزیونی، هویت بصری یک برنامه یا شبکه تلویزیونی، اینفوگرافیک های مختلف و… نمونه هایی از محصولات گرافیک متحرک به شمار می روند.

طراحی موشن گرافیک ها در فضاهای داخلی جزء حیاتی در ایجاد جو و احساس مناسب می باشد. به عنوان مثال، موشن گرافیک ها می توانند در لابی شرکت های بزرگ و یا اتاق های انتظار به منظور تبلیغ برند به صورت هماهنگ با محیط به کار روند. در مراکز نمایشی، رستوران ها و هتل ها نیز از موشن گرافیک ها جهت تولید تصاویر سه بعدی برای جلب توجه مشتریان استفاده می شود، و می تواند جایگزین ویژه ای برای برنامه های تلویزیونی باشد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت